:::
cls - 語言中心公告 | 2004-06-09 | 人氣:1928
因語言中心業務需要,Online英語學習網更改位址。
新的位址為140.123.47.247
亦可由左方連結點選進入。

國立中正大學語言中心
 

621301嘉義縣民雄鄉大學路一段168號
05-2720411轉16711
clcta@ccu.edu.tw
更新日期:2020.05.18

Center for Language Studies
National Chung Cheng University

No.168 University Rd., Minhsiung, Chiayi 621301, Taiwan
886-5-2720411 ext. 16711
clcta@ccu.edu.tw
maintenance: TTWang