:::

cls - 語言中心公告 | 2016-09-22 | 人氣:713

應用英外語學程各課程W2公告

 

進階課程

9/20  進階學術整合三 (二456)

9/20  進階商務技巧整合二 (二456)

 

中階課程

9/19  中階英文學術溝通二 (一10,11)

 

國立中正大學語言中心
 

62102嘉義縣民雄鄉大學路一段168號
05-2720411轉16711
clcta@ccu.edu.tw
更新日期:2019.04.16

Center for Language Studies
National Chung Cheng University

No.168 University Rd., Minhsiung, Chiayi 62102, Taiwan
886-5-2720411 ext. 16711
clcta@ccu.edu.tw
maintenance: TTWang